Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Bergen Politikammer – mai, 1945…

I forbindelse med at det i dag er 8. Mai, og Frigjøringsdagen for den fem år lange tyske okkupasjon av Norge: Bevoktet av Politi og Hjemmestyrker blir her medlemmer fra Quislings Nasjonal Samling – NS -, geleidet fra forhør på Bergen Politikammer og tilbake til sine respektive celler i Bergen Kretsfengsel..

Foto: Ralf Jonassen.

Kilde, boken: “Maidagene ´45”, av Einar Diesen, og med billedredaktør, Jan A. Martinsen. Utgitt på Norsk Kunstforlag AS.

Kjell Johan.

Vist 224 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

De skulle vel strengt tatt hatt godt selskap disse fangene, av store deler av koht regjeringen

BERGENSPOLITIET SOM HUSOKKUPANT? Joda, det er helt korrekt.

Før krigen brydde aldri staten seg med å bygge noen egen politigård i Bergen. Det kom til å gå hardt ut over Bergen kommune etter krigen.

I juli 1945 meldte rådmannen for 4. avdeling fra om at “Lungegårdens skole benyttes av politiet til lager av møbler m.v. Tyskerne hadde tidligere rekvirert skolen, og etter 8. mai har politiet uten videre tatt skole i besiddelse. Der er iallfall ikke gitt meddelelse derom hverken til skolemyndighetene eller undertegnede rådmann. Heller ikke er der truffet noen avtale om betaling.” Etter loven hadde kommunen krav på erstatning i form av husleie. " Men skritt hertil er ikke gjort av politiet. Det hele ser nærmest ut som selvtekt fra politiets side. Forsyningssjefen har fått en skrivelse fra politimesteren hvoretter det ikke vil avstå fra bruken av skolen."

I august 1945 ble det opplyst fra politiet: “Det var påkrevet i en fart å få tilstrekkelige rom til lagring og fremvisning av alle de møbler som ble beslaglagt hos tyskere og nasister. Politiet har idag lager og fremvisningslokaler, foruten i Lungegården skole, i Bergens skofabrik, Blaauwgården og Folkets hus, og alle disse lagere er fullt besatt. Det kommer daglig nye gjenstander, og det blir daglig gjenkjent og avhentet gjenstander.” – Det var derfor ikke snakk om at politiet ville gi skolen tilbake til kommunen som eide den.

Kommunens vedlikeholdssjef opplyste i september 1945: “Ifølge kontorets meldingskartotek blev der 15. mai ringt fra politiet med anmodning om at reparere døren og låser i Lungegårdens skole, da bygningen stod åpen etter tyskerne. Der blev også nevnt at politiet skulle bruke skolen, men nogen muntlig avtale mellem undertegnede og politikonstabel Gunnarson om at politiet kunne disponere bygningen, er selvsagt ikke inngått herfra.” – Attpåtil innrømmet Gunnarson “at politiet allerede hadde tatt bygningen i bruk, da der blev ringt hertil for at få dørene låsbare.”

Bergen luftvernkrets opplyste at fra 1. september var Det sivile luftverns beredskap gått over fra krigs- til fredsoppsetning. “Således er den tidligere alarmplass i Lungegården skole nedlagt. Ett rom i steinhuset beholdes inntil videre som lagerrom etter overenskomst med Bergen politikammer.” Men politikammeret hadde ingen myndighet til å inngå avtaler om kommunens lokaler.

Bergen skolestyre uttalte i mars 1946: “Utvalget for de høgre skoler vedtok i siste møte å rette en innstendig anmodning om å få Lungegårdens skoles bygninger snarest frigitt og satt i stand til skolebruk…Mangelen på klasserom setter den høgre skolen i en likefrem uholdbar stilling, dersom ikke Tanks skoles gamle bygning kan gjøres ferdig til skolebruk…men selv om Tanks skole kan overta sin gamle bygning, er der på 2. trinn i realskolen fem ekstraklasser som ikke kan anvises klasserom…I år undervises de om ettermiddag og med innskrenket lesetid ved Sydneshaugens skole; men dette kan ikke fortsette også i kommende skoleår. Hvorvidt folkeskolen kan avslå klasserom, vil bero på om Nordnes skole kan tas i bruk.”

I juni 1946 skrev Bergen kommune til justisdepartementet med krav om at staten snarest mulig flyttet ut av Lungegården skole, slik at kommunen fikk bygningen tilbake til undervisningsbruk. Brevet ble aldri besvart.

I november 1946 var det ikke skjedd annet enn at "Bergens politikammer meddeler at høyesterettsadvokat Anton Friele som representant for erstatningsdirektoratet " samt en politiadjutant hadde vært til konferanse “hos skoleinspektør Vatne vedrørende Lungegårdens skole. En ble enige om at 1. etasje av frembygningen skulle rømmes til jul. Fra påsken 1947 skulle erstatningsdirektoratet rømme resten. Vedkommende murgården (det gamle tukthus) har politiet frigitt gymnastikksalen + 3 rom.”

“Det er plass til 64 fanger. For tiden er fangetallet ca 60. Skoleinspektøren mente at man foreløbig måtte resignere når det gjaldt de rom som ble disponert av Bergen kretsfengsel, da det her gjaldt mennesker.”

Skoleinspektøren redegjorde i november 1946 for Lungegården skoles lokaler, der "erstatningsdirektoratet benytter skolens frambygning til lagring av møbler og løsøre som er beslaglagt hos landssvikere…De lokaler politiet har lagt beslag på i bakbygningen mot Peter Motzfeldts gate, disponeres av Bergen kemnerkontor, bortsett fra 1. etasje. Av den øvrige delen av bakbygningen disponerer Bergen kretsfengsel loftsetasjen, den tidligere sløydsalen og midtgangen opp fra gårdsplassen. Dessuten vaktmesterleiligheten i 1. etasje mot Motzfeldts gate…Foreløpig kan skolen regne med i god tid før næste skoleår å ha til disposisjon følgende rom i Lungegården skole:

Bakbygningen: 1. etasje, bortsett fra hovedoppgangen og en del av korridoren. 3 klasserom og gymnastikksal. Denne har direkte inngang fra skoleplassen. Bortsett fra gymnastikksalen kan denne etasjen ikke brukes til undervisning så lenge Bergen kretsfengsel bruker bakbygningen.

Frambygningen: 1. etasje: 4 klasserom, lærerværelse, kontor, håndgjerningsrom og et lite venteværelse. 2. etasje: 4 store og 2 små klasserom. 3. etasje: Skolestyrets og skoleinspektørens kontorer…Skolestyret har erklært seg villig til å avstå to klasserom, kontoret og lærerværelset i frambygningens 1. etasje, til en påtenkt tannlægehøyskole i Bergen."

I februar 1947 ble det for mye for Bergen kommune. Finansrådmannen skrev til Bergen politikammer om en konferanse "angående rømming av skolen. I anledning av dette brev skal undertegnede finansrådmann bemerke at man i brev av 1.6.1946 til Det kgl. justis- og politidepartement har krevet skolens bygninger rømmet snarest mulig…Av dette brev vil fremgå at statens bruk av skolens bygninger ikke hviler på noen som helst lovlig hjemmel. Når således erstatningsdirektoratet betegnes som “eneleier”, er dette ikke riktig. DET EKSISTERER INTET LEIEFORHOLD, og kommunen ønsker heller ikke å inntre i noe sådant. For fengslets vedkommende eksisterer en rekvisisjon hvilende på NS-forordning som…har tapt sin gyldighet. Staten har i flere år intet betalt for bruken av skolebygningene m.v. Kommunen har den største interesse av å få tatt skolens bygninger i bruk snarest mulig, og kan ikke erkjenne at hensynet til lagring av møbler m.v. kan komme foran kommunens eget påtrengende behov. Man må derfor fortvarende kreve at bygninger og lekeplass m.v. blir rømmet snarest mulig…Det burde dog ikke være nødvendig for kommunen å måtte ty til rettens bistand for å få brakt en slik sak i orden."

Det er altså ingen grunn til at bergenspolitiet skal øse seg opp om noen prøver seg som husokkupanter. Politiet er drevne i gamet selv.

Bildesamlingen (7541 bilder)

 

Bergen i krig 1940-45 (518 bilder)

 
Annonse

Nye bilder